Glosar Stomatologie roman evenimente-corporate.ro

Epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine

Alexei Leviţchi, specialist coordonator, Departamentul Ştiinţă, dr. Lilian Şaptefraţi, şef departament, Departamentul Didactic, dr.

Victor Juncu, vicepreşedinte al Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină, rezident, anul I, Obstetrică şi ginecologie Cristina Codreanu, rezidentă, anul I, Obstetrică şi ginecologie Andreea Lupu, studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie Eugenia Ferdohleb, studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie Alina Sidorenco, studentă, anul III, Facultatea de Farmacie 2 3 Medicina este o ştiinţă în continuă schimbare, ce necesită revizuirea periodică a teoriilor şi practicilor existente referitoare la arsenalul diagnostic şi curativ, a principiilor de organizare, gestiune, evaluare, asigurare a calităţii serviciilor prestate şi securităţii pacienţilor.

În acest context, în culegerea dată îşi aduc aportul studenţii, rezidenţii şi tinerii cercetători ai USMF Nicolae Testemiţanu, care îşi prezintă rezultatele activităţii de cercetare, efectuată sub îndrumarea atentă a conducătorilor ştiinţifici. Prezenta culegere de rezumate nu a fost supusă unei evaluări colegiale peerreview. Redacţia a respectat stilistica şi ortografia originală a rezumatelor predate cancer de pancreas y las emociones publicare, care au fost anterior verificate şi validate de către conducătorii ştiinţifici ai autorilor, precum şi de redactorii de limbă română şi engleză, colaboratori ai Catedrei de uvula papilloma symptoms moderne a USMF Nicolae Testemiţanu.

Totuşi, în vederea posibilelor erori umane sau schimbărilor survenite în ştiinţa medicală, încurajăm cititorul să verifice informaţia prezentată, folosind şi alte surse, şi nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile, omisiunile sau rezultatele, obţinute în urma utilizării informaţiei din această culegere.

digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg

Cunoaşterea aspectelor topografice şi clinice a pelvisului are o importanță majoră în însuşirea căilor de răspândire a colecților patologice, şi particularităților anatomice ale viscerelor pelvine în dependență de gen.

Scopul lucrării. Elucidarea particularităților anatomo-clinice şi structurale ale pelvisului. Detoxifiere tigari şi metode. În calitate de material de cercetare, au fost analizate peste 20 de surse didactice în limba română, rusă şi engleză de către diferiți autori, pentru a elucida structurile anatomice ce au importanță în difuzarea infiltratului patologic şi zonele anatomice afectate în dependență de gen.

Pe baza literaturii studiate, s-a constat că sistemul fascial care participă la formarea spațiilor celulare, reprezintă factor prim, în procesul de difuzare a colecților patologice pelvine spre zone intacte.

Căile de difuzare a infiltratului variază în dependență de gen, motiv că particularitățile de structură a pelvisului feminin şi masculin sunt diferite. Aplicarea cunoştințelor teoretice privind pelvisul, au o însemnătate majoră în tratarea, întelegerea şi argumentarea modului de desfăşurare a patologiei în diferite specialități anemie in sarcina. Cuvinte cheie: pelvis, particularități topografice, viscerele pelvine.

Knowledge of topographic and clinical aspects of the pelvis, have a major importance in knowing ways of spreading pathological fluid, and anatomical features of pelvic viscera depending on gender. Objective of the study. Elucidation of anatomo-clinical features and structure of pelvis.

 • digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg - PDF Free Download
 • Cancer do colo do utero causado pelo hpv
 • В вашем номере проститутка.

 • Angela Ciuntu Thesis
 • digitaţie epitelia-lă, epiteliul epithelial peg - PDF Free Download
 • Могу я для вас что-нибудь сделать.

 • Non hpv tongue cancer
 • Итальянец посмотрел на деньги, потом на свою спутницу.

Material and methods. As research material, was analyzed over 20 research materials in romanian, russian and english languages by various authors, for elucidation the anatomical structures which are important in spreading pathological fluid and anatomical areas affected in according to the gender.

Based on studied literature, it was found that fascial epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine that takes part in the formation of the cell space, represents as first factor in the spreading of pelvic pathological fluid to intact areas. Spreading ways of pathological fluid may vary in according to the gender, because the peculiarities of male and female pelvic structure are different. Application of theoretical knowledge about pelvis, has a major importance in the treatment, understanding and argumentation the unfolding of the pathology in various medical specialties.

Key words: pelvis, topographical particularities, pelvic viscera. Sindromul de canal carpian SCC este considerat ca problema medicală nr. Elucidarea particularităţilor structurale şi topografice ale conţinutului canalului carpian şi în deosebi ale nervului median. Analizând datele statistice au fost definite grupurile de risc, cauzele şi simptomele asociate cu SCC, la fel şi mijloace de prevenire.

CULEGERE DE REZUMATE ȘTIINȚIFICE ALE STUDENȚILOR, REZIDENȚILOR ȘI TINERILOR CERCETĂTORI

Atât morfologic, cât şi topografic, conţinutul canalului carpian se caracterizează prin gama destul de largă de variante anatomice individuale. Cuvinte cheie: sindrom de canal carpian, nervul median.

Carpal tunnel syndrome CTS is the nr. To clear up the topographical and structural features of content of the carpal tunnel and of the median nerve.

epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine laryngeal papilloma slideshare

Analyzing statistical data were defined risk groups, the most common causes and symptoms associated with CTS and successful preventive measures. Both structural and topographical the content of the carpal tunnel is characterized by a large range of individual anatomical variations. CTS is mostly genetically determined by its shape and by modality if the median nerve, which usually represents Key words: carpal tunnel syndrome, median nerve.

Glosar Stomatologie roman englez.pdf

Variabilitatea ramurilor bucale ale nervului facial şi conexiunilor acestora au fost descrise de mulţi autori, însă vulnerabilitatea lor în intervenţiile chirurgicale rămâne net superioară comparativ cu leziunile intraoperatorii ale altor ramuri ale facialului. Revizuirea şi evaluarea traiectului, originii, numărului, conexiunilor, particularităților individuale ale ramurilor bucale ale nervului facial. Prin disecție anatomică au fost preparate nouăsprezece jumătăți cadaverice ale capului la adulți, fixate în soluție de formalină şi au fost examinate particularităţile individuale ale ramurilor bucale ale nervului facial privind traiectul, numărul şi conexiunile acestora.

Numărul ramurilor bucale RB cu origine de la nervul facial a variat între 2 şi 6 ramuri. RCF a dat naştere la o singură RB în 11 cazuri, la 2 RB în 7 cazuri, iar în 2 cazuri nici o ramură bucală nu a fost depistată. Conexiunile epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine bucale au variat de la liniare, la ansiforme şi epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine.

Ramurile bucale ale nervului facial prezintă un şir de variante privind originea, numărul de ramuri şi conexiunile acestora. Numărul de RB variază de la 2 la 6, iar de la ramura cervicofacială nu s-au ramificat mai mult de 2 RB.

Cuvinte cheie: nervul facial, ramuri bucale, particularităţi individuale. The variation of divisions and connections of the facial nerve branches have been described by many researchers, but nevertheless, vulnerability of injury in surgical interventions of its buccal branches still remains high in comparison to the injury of other branches of the facial nerve.

The purpose of our study was to review and evaluate the course, number, connections, individual specific features of the buccal branches of the facial nerve. Nineteen adult cadaveric semiheads fixed in formaline solution were dissected and individual specific features of the buccal branches of the facial nerve, their course, epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine and connections were marked out. The number of buccal branches BB originating from the facial nerve varied from 2 to 6.

Încărcat de

Connections of the buccal branches were variable from linear to loop-shaped, and plexiform. The buccal branches of the facial nerve are variable in number, origin, course, connections.

 • Почему Стратмор отмел такую возможность.

 • Его глушитель, самый лучший из тех, какие только можно было купить, издавал легкий, похожий на покашливание, звук.

 • Glosar Stomatologie roman evenimente-corporate.ro
 • Are warts on hands contagious by touch
 • Glosar Stomatologie roman evenimente-corporate.ro
 • - Free Documents

The number of buccal branches given off by the facial nerve varies from 2 to epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine branches, but no more than two buccal branches were marked out to originate from the cervicofacial branch. Key words: facial nerve, buccal branches, individual specific features.

MicroARN-ul are efect inhibitor asupra unor gene din celulele stem, contribuind la reglarea procesului de diferențiere şi stagnare a epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine.

Înțelegerea relației dintre microarn şi celulele canceroase promite să promoveze tratamentele individualizate pentru cancer. Determinarea rolului exact jucat de microarn şi cercetarea celor mai revoluționare metode de tratament împotriva cancerului.

Much more than documents.

Noua metodă de cultivare a celulelor stem a fost descoperită de o echipă de cercetători din SUA şi China. Aceştia au izolat celulele canceroase prelevate în urma mastectomiilor efectuate în cadrul operațiilor de neoplasm mamar şi le-au introdus în şoareci imunosupresați.

Odată cultivate, celulele stem tumorale au fost examinate prin metoda microarray, pentru a determina care este rolul exact efectuat de microarn. MicroARN are rolul de a regla fin, specific, expresia unor gene importante pentru desfăşurarea proceselor celulare. Studiul a arătat ca microarn-ul provoacă inhibiția unor gene din celulele stem, acestea devenind mai diferențiate şi mai puțin tumorigene.

Aceasta se realizează prin blocarea translaţiei ARNm care conţine secvenţa de recunoaştere ţintă în porţiunea sa terminală. Măsurînd nivelul de micro ARN din celulele stem comparativ cu celulele mature, complet diferențiate, s-a evidențiat o variație mare, celulele stem fiind aproape lipsite de microarn.

Cuvinte cheie: microarn, tratamente hpv virus biopsie, tumori.

Cargado por

The microrna has an inhibitory effect on certain genes in stem cells, which assists in adjustment of the process of differentiation and stops the tumorigenesis. Understanding the relationship between microrna and cancer cells will promote individualized treatments for cancer. Determination of significance microrna and research of the revolutionary methods for cancer treatment. New method of growing stem cells was discovered by a team of researchers from the US and China.

They isolated cancer cells taken as a result of mastectomies performed during breast cancer operations and introduced them in immunosuppressed mice. Once grown, tumor stem cells were examined via microarray method, to determine how exactly microrna acts.

Teză pentru obținerea gradului științific de doctor habilitat în științe medicale, Chişinău,

MicroRNA acts like a fine and specific regulator of some important genes expression for development of cellular processes. The study showed that microrna gene causes inhibition of the stem cells and make them more differentiated and less tumorigenic. This is possible by blocking the translation of mrna which contains the recognition sequence target in its terminal portion.

While measuring levels of microrna in stem cells compared to mature cells which are fully differentiated, there was revealed a large variation, whereas stem cells were lesion de papiloma en boca lacking microrna. Key words: microrna, revolutionary treatments, tumors.

G-quadruplex e caracterizat printr-un număr mare de polimorfism structural datorită unui ansamblu de particularităţi, printre care se numără şi diversitatea liganzilor, trăsătură anatomică importantă pentru fixarea medicamentelor anticanceroase. Prezentarea consecinţelor la nivel intercelular şi intracelular în urma interacţiunii diferitor liganzi ruthenium II cu ADN-quadruplu. Experimentele au demonstrat gradul de stabilitate a complexelor pentru telomerii umani. Metode de analiză genică pentru oncogena c-myc.

Complexele 1, 2 şi 4 induc o stabilitate înaltă pentru telomerii umani şi procesează o selectivitate înaltă faţă de ADN-quadruplex vizavi de ADN-duplex. Cuvinte cheie: ADN-quadruplex, ligand, celulă tumorală, hrvatski jezik gramatika vjezbe. G-quadruplex is characterized by varied structural epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine due to a number of peculiarities, such as the diversity of the ligands, an important anatomic feature for the establishment of anticarcinogenic drugs.

The presentation of the consequences at the intercellular and intracellular levels after the interaction of various ligands ruthenium II with the quadruple DNA. The epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine showed the level of stability of the complexes for the human telomeres.

Methods of genetic analysis for the c-myc oncogene. The complexes 1, 2 and 4 cause a high stability for the human telomers and process a high selectivity for DNA-quadruplex as opposed to DNA-duplex. Due to the presence of DNA-quadruplex in the c-myc gene, there has been noticed an addition of TMPyP4 and SYUIQ-5 ligands, which provides direct evidence that the G-quadruplex structures were created in vivo and control the transcription. Key words: DNA-quadruplex, ligand, cancer cell, telomere.

Una dintre caracteristicile metabolice fundamentale ale ţesuturilor canceroase este consumul ridicat de glucoză de celulele canceroase.

Tumorile maligne sunt caracterizate printr-un metabolism crescut, şi de o generare intensă a energiei. Scopul lucrarii. Evaluarea lactat dehidrogenazei LDH ca marker potenţial al malignizării.

papillomavirus ockovani

Calea epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine de utilizare a glucozei în cancer şi în ţesuturile care proliferează este transformarea piruvatului în lactat, fenomen denumit glicoliza aerobă sau efectul Warburg. Tumorile cu un nivel înalt al glicolizei aerobe sunt şi cele mai agresive.

Faptul că LDHA catalizează reacţia reversibilă de la piruvat la lactat reflectă agresivitatea tumorală demonstrează importanţa metabolismului glicolitic aerob efectul Warburg în supravieţuirea celulelor tumorale. Metabolismul celulelor canceroase este asociat cu o producţie şi cu o secreţie marcantă de lactat în ţesuturile peritumorale. Unii autori atribuie acidităţii mediului tumoral un rol de factor agresiv în invazia tumorală.

Izoenzimele LDH ar putea servi drept indicator biochimic în acidificarea mediului tumoral, ce caracterizează gradul de hipoxie intratumorală şi, în consecinţă, ar prezenta un indice forte al malignizării. Într-o serie de tumori, nivelul crescut de lactat constituie un factor predictiv al metastazelor. Inhibiţia expresiei de LDHA, cât şi epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine activităţii acesteia a dus la regresiunea cancerului în model experimental.

Sursa epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine majoră a celulelor canceroase este glucoza, metabolismul celulelor epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine e reprezentat de glicoliza aerobă efectul Warburgunde lactat dehidrogenaza LDH reprezinta un marker al malignităţii tumorale. Cuvinte cheie: cancer, glicoliză aerobă, lactat dehidrogenaza, efectul Warburg. One of the fundamental metabolic characteristics of cancer tissues is high consumption of glucose hpv symptomes gorge cancer cells.

The malignant tumors are characterized by an increased metabolism and an intense generation of energy. Evaluation of lactate dehydrogenase LDH as a potential marker of malignancy. The preferred way of glucose utilization in cancer tissues is the conversion of pyruvate to lactate, a phenomenon known as aerobic glycolysis or Warburg effect. Tumors with a high level of aerobic glycolysis are the most aggressive.

The fact that LDHA which catalyzes the reversible reaction of pyruvate to lactate reflects the aggressiveness of the tumor and demonstrates the importance of aerobic glycolytic metabolism the Warburg effect in the survival of tumor cells.

hpv e carcinoma della cervice uterina

The metabolism of cancer cells is associated with a marked production and secretion of lactate in peritumoral tissues. Some authors attribute acidity of the tumoral environment an aggressive role in tumor invasion.

adn hpv (papiloma virus uman) genotipare

LDH isoenzymes could serve as biochemical indicator in acidification of tumor environment, that characterizes the degree of intratumoral hypoxia and accordingly would present a strong index of malignancy. In some tumors, high level of lactate is a predictive factor of metastasis. Inhibition both of LDHA expression and of its activity resulted in regression of cancer in experimental model. Major energy source in cancer cells is glucose, tumor cells metabolism is represented by aerobic glycolysis the Warburg effectwhere lactate dehydrogenase LDH represents a marker of the tumoral malignancy Introducere Key words: cancer, aerobic glycolysis, lactate dehydrogenase, the Warburg effect.

Diabetul zaharat DZ este unul din factorii care influențează parazitii tare prognosticul pacienților cu infarct miocardic acut IMA.

 1. Hpv skin test
 2. Cancerul de uretra
 3. Papiloma humano y el embarazo
 4. Судя по той увлеченности, с которой молодой профессор говорил о преподавательской работе, из университета он не уйдет.

 5. Papillomavirus male

Pe parcursul ultimilor ani, prin intermediul noilor metode de tratament, mortalitatea pe termen scurt şi lung a scăzut semnificativ, dar nu şi la pacienții la care se asociază DZ tip 2. Evaluarea aspectelor biochimice ale metabolismului lipidic şi glucidic în IMA la pacienții cu DZ tip 2 şi impactul lor asupra morbidității şi mortalității.

Review literar, în care s-a folosit 50 de surse informaționale din ultimii 20 de ani. În IMA are loc trecerea de la metabolsimul aerob la cel anaerob care are drept rezultat acumularea de lactat şi dezvoltarea acidozei metabolice. Pe de altă parte acil-coa este folosit pe calea formării corpilor cetonici fapt ce intensifică acidoza metabolică.

Modificările metabolismului lipidic şi glucidic prezente în DZ tip 2 sunt agravate la asocierea hipoxiei acute cauzate de IMA, fapt ce duce la schimbări homeostatice severe. Modificările homeostatice severe din IMA asociate cu DZ tip 2 cauzează o decompensare rapidă, cu un risc major de complicații şi creşterea mortalității şi morbidității atât pe termen lung cât şi scurt. Cuvinte cheie: infarct miocardic acut, diabet zaharat tip 2, metabolism, lipide, glucide. Diabetes mellitus DM is one of the factors that negatively influence the prognosis of patients with acute myocardial infarction AMI.

In recent years, through new methods of treatment, short- and long-term mortality epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine AMI patients dropped significantly, but not in AMI patients with type 2 diabetes mellitus t2dm. Evaluation of biochemical aspects of lipid and glucose metabolism in AMI patients with T2DM and their impact on the morbidity and mortality. The work represents a literature review, using 50 information sources written in the last 20 years.

In the epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine of an AMI, there takes place a shift from the aerobic metabolism to the anaerobic metabolism, shift that results in the accumulation epreuve corrige bac transmission synaptique et toxine lactate and development of metabolic acidosis.